List of thesis

Here I provide a list of the thesis that I have supervised, presenting both the author of the relevant thesis and its title in both English and Latvian. The full text of these papers are available only in Latvian, while the abstract can be found in English. In addition to these theses, I do not list although have co-supervised / co-advised 20+ more theses and course papers (course papers serve as a first part of the thesis), which I do not list here.

2021

 1. Ķikuts, J. (2021). Scraper development for Latvian Open data portal analysis// Rasmotāja izstrāde Latvijas Atvērto datu portāla analīzei.
 2. Daškevičs, A. (2021). Use of OSINT tools for detecting vulnerable databases and analysing available information for the Baltic states in the context of various databases// OSINT rīku izmantošana neaizsargāto datubāžu atklāšanai un pieejamas informācijas analīzei Baltijas valstīm dažādu datubāžu kontekstā.
 3. Romaņuks, A. (2021). Apache Kafka distributed messaging cluster implementation for communication improvement between services // Apache Kafka izkliedēta ziņojumapmaiņas klastera ieviešana starpservisu komunikācijas uzlabošanai
 4. Začests, L. (2021). Assessing data quality analysis tools and identifying their shortcomings for developing an online data quality tool // Datu kvalitātes analīzes rīku piemērotības novērtējums un to trūkumu noteikšana tiešsaistes datu kvalitātes rīka izstrādei.
 5. Gžibovska, A. (2021). Concurrence analysis in business process models // Laiksakritības analīze darījumprocesu modeļos.
 6. Plaude, P. (2021). Identification and analysis of security risks of the Information system and website// Informācijas sistēmas un tīmekļvietnes drošības risku noteikšana un to analīze.
 7. Cvetkovs, J. (2021). Appropriatness of recommending systems for open data portals to improve the user experience // Rekomendētājsistēmu piemērotība atvērto datu portāliem lietotāja pieredzes uzlabošanai.
 8. Bukša, D. (2021). Machine learning based data quality tools for open data quality improvement // Mašīnmācīšanās balstītu datu kvalitātes rīku izmantošana atvērto datu uzlabošanai.
 9. Beizaka, B. (2021). Analysis of the Latvian open data portal and quality of its data sets // Latvijas atvērto datu portāla un tā datu kopu kvalitātes analīze.
 10. Baldere, I. (2021). Analysis of Latvian Open Data and classification of the identified quality problems // Latvijas atvērto datu kvalitātes analīze un identificēto kvalitātes trūkumu klasificēšana.
 11. Vradijs, V. (2021). Big data driven analysis of energy data for European Union countries// Lielo datu virzīta enerģijas datu analīze Eiropas Savienības valstīm.
 12. Govoruhina, A. (2021). Food products’ ingredient filtering Android application “Diet Helper” // Android lietotne “Diet Helper” pārtikas produktu sastāva filtrēšanai.
 13. Marčenko, I. (2021). Reporting and monitoring system for children sport training // Bērnu sporta nodarbību pārskata un uzraudzības sistēma.
 14. Opincāne, S. (2021). Amateur art groups management system // Amatiermākslas kolektīvu pārvaldības sistēma.
 15. Libede-Liberte, J. (2021). Medical care application system developement // Medicīnskās aprūpes pieteikšanas sistēmas izstrāde.

2020

 1. Neiders, K. (2020). Analysis and comparison of European and Latvian open data portals // Eiropas un Latvijas atvērto datu portālu analīze un salīdzinājums.
 2. Lucs, J. (2020). Application programming interface driven web development research and implementation // Lietojumprogrammu saskarnes balstīta tīmekļa izstrādes izpēte un implementācija.
 3. Griņuka, V. (2020). SAP technology usage for data analytics // SAP tehnoloģijas pielietojums datu analītikai.